Chữ "e" cuối không được đọc lên

A1 Sơ cấp khám phá
Chữ "e" ở cuối một từ không được đọc lên. Âm cuối cùng được đọc lên là âm đứng trước chữ "e". 

Ví dụ : 
Audio file
J’étudie à l’école hôtelière.

Chữ "e" được đọc lên chỉ khi nó nằm trong những từ có một âm tiết.

Ví dụ:
Audio file
je
Audio file
je m'appelle Alexandre
Audio file
de
Audio file
avant de venir en Suisse
Audio file
le
Audio file
dans le milieu international
 

Bài tập thực hành

Phát âm : chữ « e » cuối không được phát âm

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (chữ cái câm / «e» câm)