Chiến lược / Tự giới thiệu bản thân hay giới thiệu người khác

A1 Sơ cấp khám phá
James Bond hay Bond James? Làm thế nào để tự giới thiệu bản thân trong tiếng Pháp qua việc đưa họ và tên mình theo đúng thứ tự?
Để tự giới thiệu bản thân hay giới thiệu người khác trong tiếng Pháp, cần phải biết đưa tên và họ đúng thứ tự! 

Để tự giới thiệu, ta có thể nói:
  • Je suis / Je m’appelle / Moi, c'est + tên
  • Je suis / Je m’appelle + tên + họ
  • Je suis + Madame/Monsieur + họ
Để giới thiệu ai đó, ta có thể nói:
  • C'est / Il s'appelle + tên
  • C'estMadame/Monsieur + họ
Chú ý, ta không tự giới thiệu theo cùng một cách như nhau trong các hoàn cảnh khác nhau.

Trong một ngữ cảnh không chính thức, ở dạng nói (trong một buổi tiệc, ở nhà bạn bè...) :
  • ta chỉ đưa mỗi tên mình (Bonjour, je suis Michèle),
  • ta đưa tên đặt trước họ (C'est Michèle Pasqual).
Trong một ngữ cảnh chính thức hoặc hành chính, ở dạng viết, họ được đặt trưóc tên (Mme PASQUAL Michèle).

Bạn cũng có thể tham khảo trợ giúp sau: đưa tên và họ của mình theo đúng thứ tự.
 

Bài tập thực hành

Une femme est en train de parler. Différents prénoms apparaissent en fond.

Các tên người

A1
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (âm thanh / alphabet) • Liên văn hóa (giao tiếp / những trao đổi đầu tiên)