Cách phát âm/ bảng mẫu tự chữ cái Alphabet

A1 Sơ cấp khám phá
A, B, C... Hãy học tất cả các chữ cái của mẫu tự Pháp với các thí dụ.
Chữ    Phát âm   Thí dụ
A  
Audio file
 
Adam
B  
Audio file
 
Bachir
C  
Audio file
 
Clara
D  
Audio file
 
Djamila
E  
Audio file
euh
 
Eugénie
F  
Audio file
èf
 
Fatou
G  
Audio file
 
Gabriel
H  
Audio file
ash
 
Habib
I  
Audio file
i
 
Inès
J  
Audio file
ji
 
Jade
K  
Audio file
ka
 
Kévin
L  
Audio file
èl
 
Léa
M  
Audio file
èm
 
Mamadou
N  
Audio file
èn
 
Nathan
O  
Audio file
o
 
Omar
P  
Audio file
 
Paul
Q  
Audio file
ku
 
Quentin
R  
Audio file
èr
 
Rosalie
S  
Audio file
èss
 
Samuel
T  
Audio file
 
Thomas
U  
Audio file
u
 
Ursule
V  
Audio file
 
Victor
W  
Audio file
double vé
 
William
X  
Audio file
iks
 
Xavier
Y  
Audio file
i grec
 
Yasmine
Z  
Audio file
zèd
 
Zohra

Bài tập thực hành

Phát âm : bảng chữ cái

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / alphabet)