Première classe A1 المستوى الابتدائي

المفردات: المهن:

Lisez les mots. Associez pour chaque profession le féminin et le masculin.
اقرأ الكلمات. واربط بين صيغة المذكر والمؤنث الخاصة بكل مهنة.

Une dessinatrice.
Un dessinateur.
Une boulangère.
Un boulanger.
Une camionneuse.
Un camionneur.
Une policière.
Un policier.
Une infirmière.
Un infirmier.
Une chômeuse.
Un chômeur.
دوروثي دوبونت، جامعة لوفان الكاثوليكية
nbOk عنصر في مكانه الملائم من أصل nb
انتبه.
أحسنت!

المفردات/ المهن

 agriculteur (l' / un / des) [مزارع (المزارع/مزارع/مزارعون)]

 agricultrice (l' / une / des) [مزارعة (المزارعة/مزارعة/مزارعات)]

boulanger (le) [الخباز]

 boulangère (la) [الخبازة]

 camionneur (le) [سائق الشاحنة]

 camionneuse (la) [سائقة الشاحنة]

 chirurgien (le) [الجرّاح]

 chirurgienne (la) [الجرّاحة]

 chômeur (le) [العاطل عن العمل]

 chômeuse (la) [العاطلة عن العمل]

 dessinateur (le) [الرسّام]

 dessinatrice (la) [الرسّامة]

 infirmier (l' / un / des) [ممرّض(الممرّض/ممرّض/ممرّضون)]

 infirmière (l' / une / des) [ممرّضة (الممرّضة/ممرّضة/ممرّضات)]

 instituteur (l' / un / des) [معلّم (المعلّم/معلّم/معلّمون)]

 institutrice (l' / une / des) [معلّمة (المعلّمة/معلّمة/معلّمات)]

 mécanicien (le) [الميكانيكي]

 mécanicienne (la) [الميكانيكية]

 policier (le) [الشرطي]

 policière (la) [الشرطية]

ربما يعجبك أيضاً...