Loại bài tập - B2 Độc lập

101 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (langue)
B2 Độc lập ngôn ngữ 7 jours sur la planète
Đăng vào: 21/07/2017 - Until: 04/08/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
B2 Độc lập giáo dục 7 jours sur la planète
Đăng vào: 21/07/2017 - Until: 04/08/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (finances)
B2 Độc lập kinh tế 7 jours sur la planète
Đăng vào: 14/07/2017 - Until: 28/07/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (architecture)
B2 Độc lập kiến trúc 7 jours sur la planète
Đăng vào: 14/07/2017 - Until: 28/07/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 26/04/2017 - Until: 26/04/2022
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (sciences)
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 22/03/2017 - Until: 22/03/2027