Loại bài tập - B2 Độc lập

104 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (argumentation)
B2 Độc lập kinh tế/ công nghệ mới Français des relations internationales Afrique
Đăng vào: 19/02/2018 - Until: 19/02/2023
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (politique et société)
B2 Độc lập giao thông 7 jours sur la planète Vénézuela
Đăng vào: 16/02/2018 - Until: 02/03/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập giáo dục 7 jours sur la planète Monde
Đăng vào: 16/02/2018 - Until: 16/02/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng
B2 Độc lập vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Monde
Đăng vào: 09/02/2018 - Until: 23/02/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (langue)
B2 Độc lập Histoire 7 jours sur la planète Égypte
Đăng vào: 09/02/2018 - Until: 23/02/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (diplomatie)
B2 Độc lập chính trị Français des relations internationales Suisse
Đăng vào: 30/01/2018 - Until: 30/01/2023