Loại bài tập - B2 Độc lập

105 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập y tế 7 jours sur la planète
Đăng vào: 20/04/2018 - Until: 04/05/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (politique et société)
B2 Độc lập chính trị 7 jours sur la planète Cuba
Đăng vào: 20/04/2018 - Until: 04/05/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (définitions)
B2 Độc lập Sciences 7 jours sur la planète
Đăng vào: 13/04/2018 - Until: 27/04/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (presse et médias)
B2 Độc lập đa phương tiện 7 jours sur la planète Libye
Đăng vào: 13/04/2018 - Until: 27/04/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (articulateurs logiques)
B2 Độc lập công nghệ mới Français des relations internationales Monde
Đăng vào: 09/04/2018 - Until: 09/04/2023
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 (Các) văn hóa
B2 Độc lập Nói tiếng Pháp Français des relations internationales France
Đăng vào: 12/03/2018 - Until: 12/03/2023