Loại bài tập - B2 Độc lập

102 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (accord du participe passé)
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập Histoire 7 jours sur la planète Afrique, France
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 05/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (langue)
B2 Độc lập kinh tế 7 jours sur la planète Sénégal
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 05/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
B2 Độc lập nhạc 7 jours sur la planète Jamaïque, Finlande
Đăng vào: 14/04/2017 - Until: 28/04/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (guerres)
B2 Độc lập di sản 7 jours sur la planète Bénin, France
Đăng vào: 14/04/2017 - Until: 28/04/2017
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (sciences)
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 22/03/2017 - Until: 22/03/2027
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (sciences)
B2 Độc lập môi trường/ Sciences Sciences
Đăng vào: 11/01/2017 - Until: 11/01/2022