Loại bài tập - B2 Độc lập

113 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (cinéma)
B2 Độc lập rạp chiếu 7 jours sur la planète Europe
Đăng vào: 17/08/2018 - Until: 31/08/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (langue)
B2 Độc lập Môn vẽ 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 17/08/2018 - Until: 31/08/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (argumentation)
B2 Độc lập chính trị Français des relations internationales Afrique
Đăng vào: 13/08/2018 - Until: 13/08/2023
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (vie quotidienne)
B2 Độc lập vấn đề xã hội 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 10/08/2018 - Until: 24/08/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập kinh tế 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 10/08/2018 - Until: 24/08/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (justice)
B2 Độc lập Droits humains Déclaration universelle des Droits de l'Homme
Đăng vào: 09/07/2018 - Until: 09/07/2023