Loại bài tập - B2 Độc lập

106 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
B2 Độc lập môi trường 7 jours sur la planète Kenya
Đăng vào: 24/03/2017 - Until: 07/04/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập kinh tế 7 jours sur la planète Brésil
Đăng vào: 24/03/2017 - Until: 07/04/2017
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (sciences)
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 22/03/2017 - Until: 22/03/2027
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (finances)
B2 Độc lập kinh tế 7 jours sur la planète
Đăng vào: 17/03/2017 - Until: 31/03/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (articulateurs logiques)
B2 Độc lập giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
Đăng vào: 17/03/2017 - Until: 31/03/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập Histoire 7 jours sur la planète Égypte, Suisse
Đăng vào: 10/03/2017 - Until: 24/03/2017