Loại bài tập - B2 Độc lập

114 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (synonymes et antonymes)
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập Môn vẽ 7 jours sur la planète
Đăng vào: 19/10/2018 - Until: 02/11/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập Droits humains 7 jours sur la planète Mexique, États-Unis
Đăng vào: 19/10/2018 - Until: 02/11/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập rạp chiếu 7 jours sur la planète Belgique
Đăng vào: 12/10/2018 - Until: 26/10/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (langue)
B2 Độc lập ngôn ngữ 7 jours sur la planète Maroc
Đăng vào: 12/10/2018 - Until: 26/10/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập chính trị Français des relations internationales Mali
Đăng vào: 08/10/2018 - Until: 08/10/2023
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập thực phẩm Français des relations internationales
Đăng vào: 10/09/2018 - Until: 10/09/2023