Loại bài tập - B2 Độc lập

99 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (synonymes et antonymes)
B2 Độc lập công nghệ mới 7 jours sur la planète Monde
Đăng vào: 15/09/2017 - Until: 29/09/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (techniques de travail)
B2 Độc lập làm việc 7 jours sur la planète Sénégal
Đăng vào: 15/09/2017 - Until: 29/09/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
B2 Độc lập tôn giáo 7 jours sur la planète Madagascar
Đăng vào: 08/09/2017 - Until: 22/09/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (politique et société)
B2 Độc lập vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Nigéria
Đăng vào: 08/09/2017 - Until: 22/09/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 30/08/2017 - Until: 30/08/2022
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 26/04/2017 - Until: 26/04/2022