Loại bài tập - B2 Độc lập

103 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 1 Nghe
 • 1 Đọc
 • 1 Từ vựng
B2 Độc lập chính trị 7 jours sur la planète Afrique, Europe
Đăng vào: 26/05/2017 - Until: 09/06/2017
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (oeuvres d’art)
B2 Độc lập Môn vẽ 7 jours sur la planète Belgique
Đăng vào: 26/05/2017 - Until: 09/06/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (informatique)
B2 Độc lập công nghệ mới 7 jours sur la planète Monde
Đăng vào: 19/05/2017 - Until: 02/06/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập nhạc 7 jours sur la planète Maroc, Monde
Đăng vào: 19/05/2017 - Until: 02/06/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 26/04/2017 - Until: 26/04/2022
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (sciences)
 • 1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
Đăng vào: 22/03/2017 - Until: 22/03/2027