Mieux se comprendre

Deux modules sur les relations interculturelles

Loại bài tập - B1 Ngưỡng

183 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 (Các) văn hóa
 • 1 Giáo dục truyền thông
B1 Ngưỡng chính trị 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 28/04/2017 - Until: 12/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (industrie)
B1 Ngưỡng giao thông 7 jours sur la planète
Đăng vào: 28/04/2017 - Until: 12/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
Đăng vào: 26/04/2017 - Until: 26/04/2022
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (sentiments)
B1 Ngưỡng Histoire 7 jours sur la planète Afrique, Europe
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 05/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (dans l’entreprise)
B1 Ngưỡng kinh tế 7 jours sur la planète Sénégal
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 05/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B1 Ngưỡng chính trị Français des relations internationales États-Unis, Europe
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 22/04/2022