Mieux se comprendre

Deux modules sur les relations interculturelles

Loại bài tập - B1 Ngưỡng

193 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
B1 Ngưỡng môi trường 7 jours sur la planète Sénégal
Đăng vào: 08/12/2017 - Until: 22/12/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (pronoms)
B1 Ngưỡng Môn vẽ 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 08/12/2017 - Until: 22/12/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
Đăng vào: 05/12/2017 - Until: 05/12/2022
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (loisirs, culture)
B1 Ngưỡng nhạc 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 01/12/2017 - Until: 15/12/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (environnement)
B1 Ngưỡng môi trường 7 jours sur la planète Asie
Đăng vào: 01/12/2017 - Until: 15/12/2017
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
Đăng vào: 14/11/2017 - Until: 14/11/2022