Mieux se comprendre

Deux modules sur les relations interculturelles

Loại bài tập - B1 Ngưỡng

180 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (temps)
B1 Ngưỡng môi trường/ vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Kenya
Đăng vào: 24/03/2017 - Until: 07/04/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
B1 Ngưỡng kinh tế 7 jours sur la planète
Đăng vào: 24/03/2017 - Until: 07/04/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
Đăng vào: 22/03/2017 - Until: 22/03/2027
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (économie)
B1 Ngưỡng kinh tế 7 jours sur la planète Italie
Đăng vào: 17/03/2017 - Until: 31/03/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (milieu scolaire)
B1 Ngưỡng giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
Đăng vào: 17/03/2017 - Until: 31/03/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (verbes)
B1 Ngưỡng đa phương tiện Geopolitis
Đăng vào: 15/03/2017 - Until: 15/03/2027