Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

Sưu tập, Tourisme en France : 12 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (passé composé / imparfait)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 19/06/2018 - Until: 19/06/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (imparfait)
A2 Sơ trung cấp văn học/ di sản/ du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 22/05/2018 - Until: 22/05/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 (Các) văn hóa
A2 Sơ trung cấp Tourisme en France France
Đăng vào: 17/04/2018 - Until: 17/04/2028
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 (Các) văn hóa
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 20/03/2018 - Until: 20/03/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (loisirs)
A2 Sơ trung cấp giải trí Tourisme en France France
Đăng vào: 20/02/2018 - Until: 20/02/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (métiers)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 17/01/2018 - Until: 17/01/2028