Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

Sưu tập, Tourisme en France : 8 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (loisirs)
A2 Sơ trung cấp giải trí Tourisme en France France
Đăng vào: 20/02/2018 - Until: 20/02/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (métiers)
A2 Sơ trung cấp Tourisme en France France
Đăng vào: 17/01/2018 - Until: 17/01/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (voyages)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 13/07/2016 - Until: 13/07/2026
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (métiers)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 29/06/2016 - Until: 29/06/2026
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (histoire)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 15/06/2016 - Until: 15/06/2026
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (adjectifs - accord)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 01/06/2016 - Until: 01/06/2026