Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

94 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
A2 Sơ trung cấp kinh tế 7 jours sur la planète Brésil
Đăng vào: 24/03/2017 - Until: 07/04/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
A2 Sơ trung cấp môi trường 7 jours sur la planète Kenya
Đăng vào: 24/03/2017 - Until: 07/04/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (milieu scolaire)
A2 Sơ trung cấp giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
Đăng vào: 17/03/2017 - Until: 31/03/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (aliments)
A2 Sơ trung cấp di sản 7 jours sur la planète Italie
Đăng vào: 17/03/2017 - Until: 31/03/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (futur simple)
A2 Sơ trung cấp đa phương tiện Geopolitis
Đăng vào: 15/03/2017 - Until: 15/03/2027
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
A2 Sơ trung cấp chính trị 7 jours sur la planète Afrique
Đăng vào: 10/03/2017 - Until: 24/03/2017