Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

121 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (dans l’entreprise)
A2 Sơ trung cấp kinh tế 7 jours sur la planète Canada
Đăng vào: 22/06/2018 - Until: 06/07/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (Droits humains)
A2 Sơ trung cấp Droits humains 7 jours sur la planète Espagne
Đăng vào: 22/06/2018 - Until: 06/07/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Phát âm
A2 Sơ trung cấp làm việc Objectif Diplomatie Monde
Đăng vào: 20/06/2018 - Until: 20/06/2023
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (passé composé / imparfait)
A2 Sơ trung cấp du lịch Tourisme en France France
Đăng vào: 19/06/2018 - Until: 19/06/2028
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (sport)
A2 Sơ trung cấp thể thao 7 jours sur la planète
Đăng vào: 15/06/2018 - Until: 29/06/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
A2 Sơ trung cấp di sản 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 15/06/2018 - Until: 29/06/2018