Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

101 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (musique)
A2 Sơ trung cấp nhạc 7 jours sur la planète Cameroun, Canada
Đăng vào: 23/06/2017 - Until: 07/07/2017
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 (Các) văn hóa
 • 1 Giáo dục truyền thông
A2 Sơ trung cấp chính trị 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 23/06/2017 - Until: 07/07/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (aliments)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 21/06/2017 - Until: 21/06/2022
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (guerres)
A2 Sơ trung cấp Histoire 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 16/06/2017 - Until: 30/06/2017
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (écologie)
A2 Sơ trung cấp môi trường 7 jours sur la planète États-Unis
Đăng vào: 16/06/2017 - Until: 30/06/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (temps)
A2 Sơ trung cấp đa phương tiện Geopolitis Monde
Đăng vào: 13/06/2017 - Until: 13/06/2027