Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

103 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (Syntaxe)
A2 Sơ trung cấp nhạc/ chân dung 7 jours sur la planète
Đăng vào: 18/08/2017 - Until: 01/09/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (prépositions de temps)
A2 Sơ trung cấp môi trường 7 jours sur la planète
Đăng vào: 18/08/2017 - Until: 01/09/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (corps humain)
A2 Sơ trung cấp giáo dục 7 jours sur la planète
Đăng vào: 11/08/2017 - Until: 25/08/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (milieu scolaire)
A2 Sơ trung cấp giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
Đăng vào: 11/08/2017 - Until: 25/08/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (ustensiles de cuisine)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 19/07/2017 - Until: 19/07/2022
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (chiffres / nombres)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 05/07/2017 - Until: 05/07/2022