Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

103 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (passé composé)
A2 Sơ trung cấp vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Monde
Đăng vào: 20/10/2017 - Until: 03/11/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (cinéma)
A2 Sơ trung cấp rạp chiếu 7 jours sur la planète Royaume-Uni
Đăng vào: 20/10/2017 - Until: 03/11/2017
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (voyages)
A2 Sơ trung cấp chân dung 7 jours sur la planète Argentine, Bolivie, Cuba, Monde
Đăng vào: 13/10/2017 - Until: 27/10/2017
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (cuisine)
A2 Sơ trung cấp thường ngày 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 13/10/2017 - Until: 27/10/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (ustensiles de cuisine)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 19/07/2017 - Until: 19/07/2022
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (chiffres / nombres)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 05/07/2017 - Until: 05/07/2022