Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

123 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (cinéma)
A2 Sơ trung cấp rạp chiếu 7 jours sur la planète Royaume-Uni
Đăng vào: 17/08/2018 - Until: 31/08/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (pronoms)
A2 Sơ trung cấp Môn vẽ 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 17/08/2018 - Until: 31/08/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (vie quotidienne)
A2 Sơ trung cấp vấn đề xã hội 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 10/08/2018 - Until: 24/08/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (achats)
A2 Sơ trung cấp kinh tế 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 10/08/2018 - Until: 24/08/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (cuisine)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 24/07/2018 - Until: 24/07/2023
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Giáo dục truyền thông
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 26/06/2018 - Until: 26/06/2023