Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

103 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (environnement)
A2 Sơ trung cấp môi trường 7 jours sur la planète Afrique
Đăng vào: 08/12/2017 - Until: 22/12/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (logement)
A2 Sơ trung cấp Môn vẽ 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 08/12/2017 - Until: 22/12/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
A2 Sơ trung cấp môi trường 7 jours sur la planète Asie
Đăng vào: 01/12/2017 - Until: 15/12/2017
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
A2 Sơ trung cấp nhạc 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 01/12/2017 - Until: 15/12/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (ustensiles de cuisine)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 19/07/2017 - Until: 19/07/2022
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (chiffres / nombres)
A2 Sơ trung cấp thực phẩm Gastronomie
Đăng vào: 05/07/2017 - Until: 05/07/2022