Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

116 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (sensations)
A2 Sơ trung cấp y tế 7 jours sur la planète
Đăng vào: 20/04/2018 - Until: 04/05/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (voyages)
A2 Sơ trung cấp chính trị 7 jours sur la planète Cuba
Đăng vào: 20/04/2018 - Until: 04/05/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (logement)
A2 Sơ trung cấp chỗ ở Objectif Diplomatie Canada
Đăng vào: 18/04/2018 - Until: 18/04/2023
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 (Các) văn hóa
A2 Sơ trung cấp Tourisme en France France
Đăng vào: 17/04/2018 - Until: 17/04/2028
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (sciences)
A2 Sơ trung cấp Sciences 7 jours sur la planète
Đăng vào: 13/04/2018 - Until: 27/04/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (presse et médias)
A2 Sơ trung cấp đa phương tiện 7 jours sur la planète Libye
Đăng vào: 13/04/2018 - Until: 27/04/2018