Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

108 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (langue)
A2 Sơ trung cấp công nghệ mới 7 jours sur la planète Burkina Faso
Đăng vào: 23/02/2018 - Until: 09/03/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (adjectifs - accord)
A2 Sơ trung cấp vấn đề xã hội 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 23/02/2018 - Until: 09/03/2018
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (voyages)
A2 Sơ trung cấp du lịch/ làm việc Objectif Diplomatie Suisse
Đăng vào: 21/02/2018 - Until: 21/02/2023
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (loisirs)
A2 Sơ trung cấp giải trí Tourisme en France France
Đăng vào: 20/02/2018 - Until: 20/02/2028
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (transports)
A2 Sơ trung cấp giao thông 7 jours sur la planète Vénézuela
Đăng vào: 16/02/2018 - Until: 02/03/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (milieu scolaire)
A2 Sơ trung cấp giáo dục 7 jours sur la planète Mali, Belgique, France
Đăng vào: 16/02/2018 - Until: 16/02/2028