Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

126 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (sentiments)
A2 Sơ trung cấp Droits humains 7 jours sur la planète Mexique, États-Unis
Đăng vào: 19/10/2018 - Until: 02/11/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng
A2 Sơ trung cấp Môn vẽ 7 jours sur la planète
Đăng vào: 19/10/2018 - Until: 02/11/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (articulateurs chronologiques)
A2 Sơ trung cấp làm việc Objectif Diplomatie
Đăng vào: 17/10/2018 - Until: 17/10/2023
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (milieu scolaire)
A2 Sơ trung cấp ngôn ngữ 7 jours sur la planète Maroc
Đăng vào: 12/10/2018 - Until: 26/10/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (cinéma)
A2 Sơ trung cấp rạp chiếu 7 jours sur la planète Belgique
Đăng vào: 12/10/2018 - Until: 26/10/2018
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (formation)
A2 Sơ trung cấp làm việc Objectif Diplomatie Belgique
Đăng vào: 21/09/2018 - Until: 21/09/2023