Loại bài tập - A2 Sơ trung cấp

96 loạt bài tập

 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (transports)
A2 Sơ trung cấp giao thông 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 28/04/2017 - Until: 12/05/2017
 • 4 bài tập
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (élections)
 • 1 Giáo dục truyền thông
A2 Sơ trung cấp chính trị 7 jours sur la planète France
Đăng vào: 28/04/2017 - Until: 12/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (achats)
A2 Sơ trung cấp kinh tế 7 jours sur la planète Sénégal
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 05/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Từ vựng (politique)
A2 Sơ trung cấp chính trị 7 jours sur la planète Afrique, Europe
Đăng vào: 21/04/2017 - Until: 05/05/2017
 • 4 bài tập
 • 3 Nghe
 • 1 Ngữ pháp (Syntaxe)
A2 Sơ trung cấp nhạc 7 jours sur la planète Jamaïque, France
Đăng vào: 14/04/2017 - Until: 28/04/2017
 • 4 bài tập
 • 1 Xem
 • 2 Nghe
 • 1 Từ vựng (oeuvres d’art)
A2 Sơ trung cấp di sản 7 jours sur la planète Bénin, France
Đăng vào: 14/04/2017 - Until: 28/04/2017