Văn hóa: Vị thế của người phụ nữ trong công việc

Disponible jusqu'au
31/12/2023
Écoutez la vidéo et regardez l'image. Associez chaque légende à l'élément encadré en vert correspondant.
Hãy nghe đoạn video sau vàquan sát hình ảnh. Nối mỗi chú thích với một yếu tố trong khung màu xanh tương ứng.
PC-Travail-Metier-Cult-PlaceFemmeDAffaire-Jakarta-Video
    Nữ doanh nhânCuộc sống riêngCông nghệ thông tin
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu sắp xếp đúng

Chú ý

Rất tốt