Ngữ pháp: nói về thời tiết

Disponible jusqu'au
31/12/2023
Regardez l'image et choisissez la bonne réponse.
Hãy quan sát hình ảnh và chọn câu trả lời đúng.

Đây là loại tài liệu gì?
D'une carte.
D'un plan de métro.
D'une photo.
Tài liệu này nói về cái gì?
L'heure.
La date.
La météo.
Valérie Collige, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt