Ngữ pháp: các động từ prendre, répondre và attendre ở thời hiện tại

Disponible jusqu'au
31/12/2023
Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.

Transcription où quand comment VN
Cảnh này xảy ra ở đâu?
Dans la rue.
Au bureau.
Dans le métro.
Dans le bus.
Au marché.
Người đàn ông và người phụ nữ có quen biết nhau không?
Oui.
Non.
Người phụ nữ có nói chuyện với người đàn không không?

Non.
Oui.
Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt