4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (aliments)
A2 trung cấp thực phẩm Gastronomie
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (moments de la journée)
A1 cấp khám phá làm việc Objectif Diplomatie
4 bài tập2 Nghe2 Từ vựng (chiffres / nombres)
A1 cấp khám phá thực phẩm Première classe Nói và hiểu giá cả, trọng lượng
5 bài tập1 Xem4 Ngữ pháp (impératif)
A1 cấp khám phá giải trí Première classe Gọi món
4 bài tập2 Xem1 Nghe1 Từ vựng (sentiments)
A1 cấp khám phá rạp chiếu Courts métrages
6 bài tập2 Nghe4 Phát âm
A1 cấp khám phá chỗ ở Première classe Miêu tả chỗ ở
5 bài tập1 Xem3 Nghe1 Từ vựng
A2 trung cấp Courts métrages
4 bài tập2 Nghe1 (Các) văn hóa1 Giáo dục truyền thông
A2 trung cấp chính trị 7 jours sur la planète France
5 bài tập5 Giáo dục truyền thông
A2 trung cấp rạp chiếu Astuces pour apprendre
4 bài tập3 Nghe1 Giáo dục truyền thông
B1 Ngưỡng đa phương tiện Geopolitis
4 bài tập4 Nghe
B1 Ngưỡng Gérer l'interculturel Qu'est-ce que la communication ? Monde
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (politique et société)
B1 Ngưỡng nhạc 7 jours sur la planète Cameroun, Canada
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (définitions)
B1 Ngưỡng chính trị 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng
B2 Độc lập nhạc Franche connexion Sénégal
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập nhạc 7 jours sur la planète Cameroun, Canada
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (élections)
B2 Độc lập chính trị 7 jours sur la planète France
5 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (mots familiers, registres de langue)1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập giáo dục Courts métrages
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (discours)
B2 Độc lập Sciences Sciences