4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập giáo dục Déclaration universelle des Droits de l'Homme
4 bài tập1 Nghe3 Phát âm
A1 cấp khám phá du lịch Première classe lần
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (déterminants possessifs)
A1 cấp khám phá thường ngày Objectif Diplomatie
4 bài tập1 Xem3 Từ vựng (voyages)
A1 cấp khám phá du lịch Première classe lần
4 bài tập1 Xem1 Nghe2 Ngữ pháp (déterminants)
A1 cấp khám phá du lịch Première classe lần
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cinéma)
A2 trung cấp rạp chiếu 7 jours sur la planète Royaume-Uni
4 bài tập3 Nghe1 Phát âm
A2 trung cấp thường ngày Le sac des filles
4 bài tập3 Nghe1 Giáo dục truyền thông
A2 trung cấp thực phẩm Gastronomie
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sciences)
A2 trung cấp Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (adjectifs - accord)
B1 Ngưỡng Môn vẽ 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cinéma / oeuvres d’art)
B1 Ngưỡng rạp chiếu 7 jours sur la planète Europe
5 bài tập1 Xem3 Nghe1 Từ vựng (cinéma)
B1 Ngưỡng du lịch Ça bouge en France France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (presse et médias)
B2 Độc lập đa phương tiện Déclaration universelle des Droits de l'Homme
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (langue)
B2 Độc lập Môn vẽ 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cinéma)
B2 Độc lập rạp chiếu 7 jours sur la planète Europe