4 bài tập2 Nghe1 Từ vựng (élections)1 Giáo dục truyền thông
A2 trung cấp chính trị 7 jours sur la planète France
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Phát âm
A1 cấp khám phá y tế Objectif Diplomatie
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (articles partitifs)
A1 cấp khám phá thực phẩm Objectif Diplomatie
4 bài tập2 Đọc2 Ngữ pháp (temps)
A1 cấp khám phá y tế Première classe Hẹn khám bệnh với bác sĩ
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sorties)
A2 trung cấp đa phương tiện Geopolitis
4 bài tập3 Nghe1 Phát âm
A2 trung cấp thường ngày Le sac des filles
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (transports)
A2 trung cấp giao thông 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (immigration)
A2 trung cấp chính trị C'est ça l'Europe ?! Turquie, Europe, Allemagne, France, Grèce, Hongrie, Pologne
4 bài tập3 Nghe1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Nói
B1 Ngưỡng chính trị Français des relations internationales États-Unis, Europe
4 bài tập2 Nghe1 (Các) văn hóa1 Giáo dục truyền thông
B1 Ngưỡng chính trị 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Nói
B1 Ngưỡng giáo dục Français des relations internationales Burkina Faso
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (industrie)
B1 Ngưỡng giao thông 7 jours sur la planète
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sciences et techniques)
B2 Độc lập Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (discours)
B2 Độc lập Sciences Sciences
4 bài tập2 Nghe1 Từ vựng (élections)1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập chính trị 7 jours sur la planète France
4 bài tập4 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập kinh tế Astuces pour apprendre
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (synonymes et antonymes)
B2 Độc lập giao thông 7 jours sur la planète France