4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (futur simple)
A2 trung cấp đa phương tiện Geopolitis
4 bài tập1 Đọc3 Từ vựng (vie urbaine)
A1 cấp khám phá chỗ ở Première classe Giao thiệp với hàng xóm
5 bài tập2 Nghe3 Ngữ pháp (présent)
A1 cấp khám phá chỗ ở Première classe Giao thiệp với hàng xóm
5 bài tập2 Xem1 Nghe2 Phát âm
A1 cấp khám phá chỗ ở Première classe Giao thiệp với hàng xóm
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (milieu scolaire)
A2 trung cấp giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (vie quotidienne)
A2 trung cấp đa phương tiện Geopolitis Monde
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (aliments)
A2 trung cấp di sản 7 jours sur la planète Italie
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (définitions)
A2 trung cấp du lịch Tourisme en France France
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (argumentation)
B1 Ngưỡng môi trường/Sciences Sciences
4 bài tập1 Nghe2 Đọc1 (Các) văn hóa
B1 Ngưỡng Communication Gérer l'interculturel La dimension évolutive de la culture Monde
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (milieu scolaire)
B1 Ngưỡng giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (économie)
B1 Ngưỡng kinh tế 7 jours sur la planète Italie
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (discours)
B1 Ngưỡng vấn đề xã hội Français des relations internationales
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sciences et techniques)
B2 Độc lập Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (articulateurs logiques)
B2 Độc lập giáo dục 7 jours sur la planète Maroc
4 bài tập4 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập chân dung Astuces pour apprendre
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (finances)
B2 Độc lập kinh tế 7 jours sur la planète
5 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sciences et techniques)1 Viết
B2 Độc lập môi trường/Sciences Shamengo France