4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng
A2 trung cấp Môn vẽ 7 jours sur la planète
8 bài tập1 Xem2 Nghe2 Từ vựng (achats / habillement)2 Ngữ pháp (adjectifs interrogatifs / caractérisation)1 (Các) văn hóa
A1 cấp khám phá quần áo Totem 1
5 bài tập1 Xem3 Nghe1 Giáo dục truyền thông
A1 cấp khám phá làm việc Courts métrages
4 bài tập1 Xem3 Từ vựng (objets)
A1 cấp khám phá chỗ ở Première classe Diễn đạt một điều gì đó không ổn
5 bài tập2 Nghe3 Ngữ pháp (verbes modaux)
A1 cấp khám phá làm việc Première classe Nói về nghề nghiệp
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (sentiments)
A2 trung cấp Droits humains 7 jours sur la planète Mexique, États-Unis
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Phát âm
A2 trung cấp làm việc Objectif Diplomatie Monde
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cuisine)
A2 trung cấp thực phẩm Gastronomie
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (caractérisation)
B1 Ngưỡng Môn vẽ 7 jours sur la planète
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sentiments)
B1 Ngưỡng Droits humains 7 jours sur la planète Mexique, États-Unis
4 bài tập1 Nghe1 Đọc1 Từ vựng1 Giáo dục âm nhạc
B1 Ngưỡng nhạc Franche connexion France
4 bài tập2 Nghe1 Từ vựng (langue)1 Ngữ pháp (adjectifs - accord)
B1 Ngưỡng quần áo Les petites histoires
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng
B2 Độc lập quần áo Les petites histoires
4 bài tập2 Nghe1 Từ vựng (synonymes et antonymes)1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập Môn vẽ 7 jours sur la planète
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập Droits humains 7 jours sur la planète Mexique, États-Unis