4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (politique)
A2 trung cấp chính trị 7 jours sur la planète Allemagne
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (salutations)
A1 cấp khám phá Communication Objectif Diplomatie
4 bài tập1 Xem3 Ngữ pháp (interrogation)
A1 cấp khám phá giải trí Première classe Rủ đi chơi
4 bài tập1 Xem3 Phát âm
A1 cấp khám phá giải trí Première classe Rủ đi chơi
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Viết
A2 trung cấp Nói tiếng Pháp Destination Francophonie
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (registres de langue)
A2 trung cấp môi trường La minute verte
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (articles partitifs)
A2 trung cấp du lịch Tourisme en France France
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (articulateurs chronologiques)
A2 trung cấp nhạc 7 jours sur la planète République démocratique du Congo
4 bài tập2 Nghe1 Đọc1 (Các) văn hóa
B1 Ngưỡng Communication Gérer l'interculturel Qu'est-ce que la culture ? Monde
4 bài tập3 Nghe
B1 Ngưỡng chính trị Français des relations internationales
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (cuisine)
B1 Ngưỡng kinh tế C'est ça l'Europe ?!
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (passé composé / imparfait)
B1 Ngưỡng nhạc 7 jours sur la planète République démocratique du Congo
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (discours)
B1 Ngưỡng chính trị 7 jours sur la planète Allemagne
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sciences)
B2 Độc lập môi trường/Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sensations)
B2 Độc lập nhạc Franche connexion
5 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (cinéma)1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập rạp chiếu Courts métrages
4 bài tập2 Nghe1 Từ vựng (synonymes et antonymes)1 Giáo dục truyền thông
B2 Độc lập nhạc 7 jours sur la planète République démocratique du Congo
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập chính trị 7 jours sur la planète Allemagne