4 bài tập1 Xem3 Từ vựng (géographie)
A1 cấp khám phá du lịch Première classe Choisir une destination de voyage
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (environnement)
A2 trung cấp môi trường 7 jours sur la planète Afrique
4 bài tập3 Nghe1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
4 bài tập1 Xem1 Nghe2 Ngữ pháp (présent)
A1 cấp khám phá du lịch Première classe Choisir une destination de voyage
4 bài tập2 Đọc2 (Các) văn hóa
A1 cấp khám phá du lịch Première classe Choisir une destination de voyage
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (présent)
A1 cấp khám phá chính trị Objectif Diplomatie Chine, France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (chiffres / nombres)
A2 trung cấp thực phẩm Gastronomie
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (logement)
A2 trung cấp Môn vẽ 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (temps)
A2 trung cấp đa phương tiện Geopolitis Monde
4 bài tập3 Nghe1 Giáo dục truyền thông
B1 Ngưỡng môi trường 7 jours sur la planète Sénégal
4 bài tập2 Nghe1 Nói
B1 Ngưỡng Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (pronoms)
B1 Ngưỡng Môn vẽ 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (définitions)
B2 Độc lập Môn vẽ 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (écologie)
B2 Độc lập môi trường 7 jours sur la planète Sénégal
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (synonymes et antonymes)
B2 Độc lập vấn đề xã hội Français des relations internationales Monde