4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (adjectifs - accord)
A2 trung cấp vấn đề xã hội 7 jours sur la planète France
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (haute couture)
A1 cấp khám phá quần áo Objectif Diplomatie
4 bài tập1 Nghe3 Ngữ pháp
A1 cấp khám phá giải trí Première classe Nói về các hoạt động
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (présent)
A1 cấp khám phá chính trị Objectif Diplomatie Chine, France
4 bài tập1 Xem3 Từ vựng (géographie)
A1 cấp khám phá du lịch Première classe Choisir une destination de voyage
4 bài tập1 Nghe3 Phát âm
A1 cấp khám phá du lịch Première classe Choisir une destination de voyage
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (sorties)
A2 trung cấp Môn vẽ Geopolitis
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (ustensiles de cuisine)
A2 trung cấp thực phẩm Gastronomie
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (langue)
A2 trung cấp công nghệ mới 7 jours sur la planète Burkina Faso
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng
B1 Ngưỡng vấn đề xã hội 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 (Các) văn hóa
B1 Ngưỡng Tourisme en France France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (technologies)
B1 Ngưỡng công nghệ mới 7 jours sur la planète Burkina Faso
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 (Các) văn hóa
B1 Ngưỡng Communication/làm việc Gérer l'interculturel Les attitudes culturelles
4 bài tập2 Xem1 Nghe1 (Các) văn hóa
B2 Độc lập tác phẩm nghệ thuật/chân dung Courts métrages
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (discours)
B2 Độc lập Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng
B2 Độc lập vấn đề xã hội 7 jours sur la planète France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập công nghệ mới 7 jours sur la planète Burkina Faso
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập chính trị Français des relations internationales Afrique