4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cinéma)
A2 trung cấp rạp chiếu 7 jours sur la planète Royaume-Uni
4 bài tập2 Xem2 Từ vựng (ustensiles de cuisine)
A1 cấp khám phá thực phẩm Première classe Chuẩn bị bữa ăn
4 bài tập1 Xem3 Phát âm
A1 cấp khám phá thực phẩm Première classe Chuẩn bị bữa ăn
4 bài tập2 Nghe2 (Các) văn hóa
A1 cấp khám phá thực phẩm Première classe Chuẩn bị bữa ăn
8 bài tập4 Nghe1 Từ vựng (formules de politesse)2 Ngữ pháp (interrogation / présent)1 (Các) văn hóa
A1 cấp khám phá thực phẩm /thường ngày Totem 1
4 bài tập1 Xem1 Nghe1 Đọc1 Ngữ pháp (verbes)
A1 cấp khám phá thường ngày Objectif Diplomatie
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Từ vựng (cuisine)
A2 trung cấp thực phẩm Gastronomie
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Giáo dục truyền thông
A2 trung cấp rạp chiếu Courts métrages
4 bài tập1 Xem2 Nghe1 Ngữ pháp (passé composé)
A2 trung cấp vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Monde
4 bài tập3 Nghe1 Nói
B1 Ngưỡng kinh tế Français des relations internationales Monde
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (environnement)
B1 Ngưỡng du lịch Tourisme en France France
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cinéma / oeuvres d’art)
B1 Ngưỡng rạp chiếu 7 jours sur la planète Europe
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (mots familiers, registres de langue)
B1 Ngưỡng vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Monde
4 bài tập3 Nghe1 Nói
B2 Độc lập Sciences Sciences
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập chính trị Français des relations internationales Afrique
4 bài tập3 Nghe1 Ngữ pháp (articulateurs logiques)
B2 Độc lập chính trị Français des relations internationales Sénégal
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (expressions idiomatiques)
B2 Độc lập vấn đề xã hội 7 jours sur la planète Monde
4 bài tập3 Nghe1 Từ vựng (cinéma)
B2 Độc lập rạp chiếu 7 jours sur la planète Europe